Το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοργής

Πρόεδρος Μπακατσέλου Πολυτίμη
Αντιπρόεδρος Πενέλη Παρασκευή
Γενικός Γραμματέας Ιωαννίδου Μαρία
Ταμίας Παπαποστόλου Κωνσταντία
Μέλος Δ.Σ. Ταυρίδου Ελισσάβετ
Μέλος Δ.Σ. Παπαποστόλου Νίκη
Μέλος Δ.Σ. Μπίρου Ιωάννα
Αναπληρωματικό Μέλος Μπρουζιώτη Ιωάννα
Αναπληρωματικό Μέλος Σιδηροπούλου Δήμητρα
Αναπληρωματικό Μέλος Σπυρίδου Ράνια